Hızlı
Randevu
Talebi
Untitled Document

Opr. Dr. Hüseyin ASLANKARA

1981, Denizli doğumlu olan Dr. Hüseyin Aslankara, 2016 yılından beri Göz Akademi Hastanesi’nde çalışmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Aslankara, uzmanlık eğitimini de aynı üniversitede göz hastalıkları üzerine tamamlamıştır.Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde ve Özel Salihli Hastanesi’nde görev yapmıştır. Demirci Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak hizmet vermiştir.

Dr. Aslankara, glokom, kornea, katarakt, refraktif cerrahi, retina, nöro-oftalmoloji ve şaşılık cerrahisinde uzmanlaşmıştır.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Oftalmoloji Derneği ve Amerikan Akademi Oftalmoloji Derneği gibi saygın profesyonel topluluklara üyedir.

YURTİÇİNDE YAYINLANMIŞ MAKALE VE ÇALIŞMALARI

BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN TAMSULOSİNİN FLOPİ İRİS YAPICI ETKİSİ

Türk Oftalmoloji Gazetesi 2006;10:485-489

DEV YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANINDA CERRAHİ YAKLAŞIM

Retina-Vitreus 2008;16(2):127-131

YAŞ TİP YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNDA PEGAPTANİB SODYUM ENJEKSİYONU
               Retina-Vitreus 2009;17(1):19-22

GELENEKSEL DEKOLMAN CERRAHİSİNDE SİHİRLİ ÇEVRELEME MESAFESİ: 12 MM
               Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(3):176-181

YAŞ TİP YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNDA İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB ENJEKSİYONU
               Retina-Vitreus 2010;18(2):134-138

GLOKOMATÖZ GÖRME ALANI DEFEKTLERİNİN HUMPHREY FULL THRESHOLD, FASTPAC, SITA STANDART VE SITA FAST TESTLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
               Glokom-Katarakt 2010;5(2):102-105

PROLİFERATİF DİYABETİK RETİNOPATİDE UZUN DÖNEM LAZER FOTOKOAGÜLASYON SONUÇLARIMIZ
              Retina-Vitreus 2011;19(2):113-116

İLK ÜÇ DOZ SONRASI STABİLİZASYON ORANLARI AÇISINDAN RANİBİZUMAB VE PEGAPTANİB SODYUM MONOTERAPİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Turk J Ophthalmol 2012; 42: 211-15

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ VE HEIDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI ANALİZİ: GÖRSEL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER VE FONKSİYONEL DİZABİLİTE İLE KARŞILAŞTIRMA

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:258-264

GLOKOM HASTALIĞI VE YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERANSININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87

Primer Açık Açılı Glokom, Normotansif Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Korneal Histerezis ve Korneal direnç Faktörü

MN Oftalmoloji 2016

Visual Results Following Implantation of a Refractive Multifocal Intraocular Lens in One Eye and a Diffractive in the Contralateral Eye

Turk J Ophthalmol 2018; 48: 6-14

Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi deneyimi: İlk 100 olgu

Glokom Katarakt dergisi 2018

Katarakt cerraisi ile kombine femtosaniye lazer non-penetran intrastromal astigmatik keratotomi

Turkiye klinikleri oftalmoloji dergisi 2018

YURTDIŞINDA YAYINLANMIŞ MAKALELER

TİME DOMAİN VERSUS SPECTRAL DOMAİN OPTİCAL COHORENCE TOMOGRAPHY: FİNDİNGS İN ACUTE CENTRAL SEROUS CHORİORETİNMOPTHY S Afr Optom2012;71:166-170

COMPARATİVE STUDY OF PHOTODYNAMİC THERAPY MONOTHERAPY VERSUS TRİPLE MANAGEMENT İN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATİON.

Turk J Med Sci. 2014;44(5):889-95

Yurt dışı sözlü bildirileri ve poster sunumları

Corneal hysteresis and its relationship with intraocular pressure in primary open angle glaucoma, low tension glaucoma and ocular hypertension

10th EGS Congress Copenhagen 2012, Denmark

İndications and outcomes of Ahmed glaucoma Valve implantation in treating of difficult cases of complicated glaucoma.

DOG Congress 2018, Bonn, Germany

Phacoemulsification with intraocular lens implantation in patients with Behcet’s disease: Complication and visual outcomes

18th International Congress of Young Medical Scientists 2018, Poznan, Poland

Results from a randomized controlled trial of femtosecond laser-assisted capsulorhexis and lens fragmentation in a patient with white brunescent cataract.

36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria

Preliminary visual and clinical outcomes in femtosecond laser-assisted cataract surgery: A single-center retrospective cohort analysis of 200 eyes in Turkey

36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria

Nonpenetrating femtosecond laser intrastromal astigmatic keratotomy combined with cataract surgery

36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria

Korneal ring implantation results in patients with keratoconus

36th ESCRS Congress 2018 Vienna, Austria

A comparison of intraoperative ranibizumab and dexamethasone intravitreal implant used during vitrectomy for refractory diabetic macular edema.,

18th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria

Visual and clinical outcomes of 23 G trans-conjunctival pars plana vitrectomy for macular hole, a comparison of phaco-vitrectomy with the only vitrectomy

18 th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria

Results of a randomized controlled trial comparing combined intravitreal dexamethasone implant (ozurdex) versus intravitreal ranibizumab (lucentis) in patients with diabetic macular edema at the time of cataract surgery.

18 th EURETİNA Congress 2018 Vienna, Austria

Yurt içi sözlü bildiriler ve poster sunumlar

Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humphrey full tresold, fast pack, SİTA standart ve SİTA fast test stratejilerinin karşılaştırılması

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya

Göz kapağı tümörlerinin etiyoloji ve klinik açıdan incelenmesi

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya

Dev yırtıklı dekolmanlarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya

Konvansiyel dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2007 Antalya

Limbal Kök Hücre Nakli

 TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya

Blow-out fraktürlerinde tedavi sonuçlarımız

        TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya.

Yaş tip senil maküla dejenerasyonunda intravitreal pegabtanib sodyum uygulama sonuçları

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008 Antalya.

Enükleasyon ve evisserasyon cerrahi sonuçlarımız

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2008 Antalya

Kromoforlu lenslerin kısa dalga boyu otofloresans görüntüleme yöntemi üzerine etkisi var mı?

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009 Antalya.

Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri.

      TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009 Antalya.

Obstruktif uyku apne sendromu glokom ilişkisi

TOD 43. Ulusal Kongresi, 2009 Antalya

Nazolakrimal kanal tıkanıklarında transkanaliküler multidod lazer dakriyorinosistostomi sonuçlarımız

TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010 Antalya

Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisnin incelenmesi.

TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012 Antalya. 

Primer açık açılı glokom, normotansif glokom, oküler hipertansiyon ve normal olgularda Oküler Response Analizörü ve Goldmann Aplanasyon Tonometrisi ile ölçülen göz içi basıncı, korneal histerezis, korneal direnç faktörü karşılaştırılması ve ölçülen göz içi basınç değerlerinin merkezi kornea kalınlığı ile ilişkisini belirlemek. 

 TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012 Antalya. 

Atipik diffüz koroidal hemanjiyom:

  TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2012     Antalya.

Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi ve simultane korneal arkuat insizyon ile astigmatizma tedavisi

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya

Matür beyaz kataraktta femtosaniye lazer ile hızlandırılmış ön kapsülotomi

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya

Femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi (FLACS) deneyimi: İlk 100 olgu

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya

Parastagonospara avenae fungal keratitli olgu

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2017, Antalya

Tedaviye Dirençli Glokom Olgularında Ahmed Glokom Valvi Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları

TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya

0-6 yaş erken çocukluk dönemi sekonder duyusal şaşılıklarda klinik özellikler, etyolojik nedenler ve tedavi sonuçları

TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya

Primer ve sekonder alt oblik kas aşırı fonksiyonu bulunan olgulara uyguladığımız alt oblik miyektomi cerrahisi sonuçlarımız

TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya

Tek taraflı peripailler miyelinli sinir lifleri, miyopi, ambliyopi

            TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2018, Antalya

 

 

İletişim : haslankara@gozakademi.com.tr

Güncelleme Tarihi: 19.01.2019